ΥΠΟΤΙΤΛΟΣ

Εις κάθε προσκυνητήν ας είναι

υψίστη η ευλογία και πλουσία η χάρις

της Υπεραγίας Θεοτόκου.

Πέμπτη, 9 Απριλίου 2015

Mεγάλη Πέμπτη  

Σήμερον κρεμάται επί ξύλου

                                                      Ἀπὸ τὴν Ὑμνολογία τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδος«Σήμερον κρεμᾶται ἐπὶ ξύλου
ὁ ἐν ὕδασι τὴν γῆν κρεμάσας.
Στέφανον ἐξ ἀκανθῶν περιτίθεται
ὁ τῶν ἀγγέλων βασιλεύς.
Ψευδῆ πορφύραν περιβάλλεται
ὁ περιβάλλων τὸν οὐρανον ἐν νεφέλαις.
 'Ράπισμα κατεδέξατο
ὁ ἐν Ἰορδάνῃ ἐλευθερώσας τὸν Ἀδάμ.
 Ἥλοις προσηλώθη ὁ Νυμφίος τῆς Ἐκκλησίας.
Λόγχη ἐκεντήθη ὁ Υἱὸς τῆς Παρθένου.
Προσκυνοῦμέν σου τὰ πάθη, Χριστέ.
Δεῖξον ἡμῖν καὶ τὴν ἒνδοξόν σου ἀνάστασιν».
Πολυτονική γραφή με γραμματοσειρα  Palatino Linotype

    
Σήμερον κρεμάται επί ξύλου
ο εν ύδασι την γην κρεμάσας.
Στέφανον εξ ακανθών περιτίθεται
ο των Aγγέλων Bασιλεύς.
Ψευδή πορφύραν περιβάλλεται
ο περιβάλλων τον ουρανόν εν νεφέλαις.
Ράπισμα κατεδέξατο
ο εν Ιορδάνη ελευθερώσας τον Αδάμ.
Ήλοις προσηλώθη ο Nυμφίος της Εκκλησίας.
Λόγχη εκεντήθη ο Yιός της Παρθένου.
Προσκυνούμεν σου τα Πάθη, Χριστέ.
Δείξον ημίν και την ένδοξόν σου Ανάστασιν.


Σήμερα κρεμάται πάνω στο ξύλο (του Σταυρού)

εκείνος που κρέμασε (κατά τη δημιουργία) τη γη επάνω στα νερά (την περιέβαλε δηλαδή από παντού με τα νερά των θαλασσών).

Στεφάνι κατασκευασμένο από αγκάθια φοράει στο κεφάλι

ο Βασιλιάς των Αγγέλων.

Ψεύτικο βασιλικό ένδυμα ντύνεται

αυτός που ντύνει τον ουρανό με τα σύννεφα.

Χαστούκι δέχτηκε

εκείνος που στον Ιορδάνη ποταμό (αφού βαφτίστηκε από τον Ιωάννη τον Πρόδρομο) ελευθέρωσε τον Αδάμ.

 Με καρφιά καρφώθηκε (στο Σταυρό)

ο Νυμφίος της Εκκλησίας.

Με λόγχη τρυπήθηκε (στο πλευρό) ο Υιός της Παρθένου.

 Προσκυνούμε τα Πάθη σου, Χριστέ.

Αξίωσέ μας να δούμε και την ένδοξη Ανάστασή σου.


                             Από  σχολικό βιβλίο