ΥΠΟΤΙΤΛΟΣ

Εις κάθε προσκυνητήν ας είναι

υψίστη η ευλογία και πλουσία η χάρις

της Υπεραγίας Θεοτόκου.

Τρίτη 28 Οκτωβρίου 2014

Ἱερά Ἀγρυπνία


Ἱερά  Ἀγρυπνία θά τελεσθῇ 

εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Παναγίας Δαμάστας

ἐπί τῇ ἑορτῇ τῶν Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν,

τήν παραμονή, Παρασκευή 7 Νοεμβρίου 2014

ἀπό ὥρας 20:00 - 02:00 τῆς ἑπομένης.


Κυριακή 19 Οκτωβρίου 2014

Ιερά Ἀγρυπνία

Ἱερά  Ἀγρυπνία θά τελεσθῇ 
εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Παναγίας Δαμάστας
ἐπί τῇ ἑορτῇ τῆς Ἁγίας Σκέπης,
τήν παραμονή, Δευτέρα 27 Ὀκτωβρίου 2014
ἀπό ὥρας 20:00 - 02:00 τῆς ἑπομένης.

Ἑορτάζομεν την  Ἁγίαν Σκέπην 
τῆς Ὑπεραγίας Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου 
καί ἀειπαρθένου Μαρίας
τῆς πάντοτε καί κατ΄ἐξαίρετον τρόπον 
σκεπούσης τό εὐσεβές ἡμῶν Ἐθνος
ὡς πάλαι ἔσκεπε τήν βασιλίδα τῶν πόλεων.


Χαῖρε ἡ Σκέπη Μητρὸς Κυρίου,
Χαῖρε μαφόριον τῆς Πανάγνου.
Χαῖρε ἡ πάντας τοὺς πιστοὺς περισκέπουσα,
Χαῖρε ἐναντίους ἐχθροὺς καταθραύουσα.
Χαῖρε ὅτι τοὺς σοὺς πρόσφυγας περισκέπεις φεραυγῶς·
Χαῖρε ὅτι τοὺς καλοῦντάς σε, διασώζεις ἐναργῶς.
Χαῖρε στῦλε ὄντως πύρινε, ὁδηγοῦσα τοὺς πιστούς,
Χαῖρε κλῖμαξ ἐπανάγουσα ἀπὸ γῆς πρὸς οὐρανούς.

Χαῖρε Σκέπη Πανάγνου, εὐσεβῶν σωτηρία,
Χαῖρε Μήτηρ Κυρίου, μοναστῶν προστασία.
Χαῖρε δι' ἧς ἡ χάρις ἐπέλαμψε,
Χαῖρε ὑφ' ἧς ἡ λύπη κατέπαυσε.
Χαῖρε Σκέπη ὁλόφωτε.