ΥΠΟΤΙΤΛΟΣ

Εις κάθε προσκυνητήν ας είναι

υψίστη η ευλογία και πλουσία η χάρις

της Υπεραγίας Θεοτόκου.

Τρίτη 28 Απριλίου 2015

Ἱερά Ἀγρυπνία

Ἱερά  Ἀγρυπνία θά τελεσθεῖ

εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Παναγίας Δαμάστας

ἐπί τῇ μνήμῃ τοῦ Ἁγίου ένδόξου Ἀποστόλου Ἰακώβου,


ἀδελφοῦ τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου

τήν Τετάρτη 29 Απριλίου 2015

ἀπό ὥρας 20:00 - 02:00 τῆς ἑπομένης.

Δευτέρα 27 Απριλίου 2015

Τελέσθηκε Ιερόν Μνημόσυνον

              Το  Σάββατο  25  Απριλίου 2015, εις την Ιερά Μονή Παναγίας Δαμάστας μετά την Θ. Λειτουργία στην οποίαν ιερούργησε ο Σεβασμιότατος  Μητροπολίτης Φθιώτιδος κ. Νικόλαος τελέσθηκε Ιερόν Μνημόσυνον εις μνήμην του μακαριστού γέροντος π. Φωτίου Κερασιώτη ο οποίος διετέλεσε πνευματικός της  Μονής. Συμμετείχαν πολλοί  ιερείς και από άλλα  μέρη  της  Ελλάδος. Έψαλλε η χορωδία  του  καθ. Μ. Μελέτη από τον Βόλο.

              Η μαζική προσέλευση προσκυνητών ήταν εντυπωσιακή κυρίως από την Αττική αλλά και από άλλες περιοχές. Οι περισσότεροι ήταν πνευματικά παιδιά του γέροντα.
Μετά το πέρας της ιεράς ακολουθίας παρέμειναν εις τον υπαίθριο χώρο της Μονής απολαμβάνοντας το φυσικό της περιβάλλον και την υπέροχη θέα της κοιλάδας του Σπερχειού ποταμού.


 


Δευτέρα 13 Απριλίου 2015

Ιερόν Μνημόσυνον

τό  Σάββατο  25  Άπριλίου  2015
θά  τελεσθε  ερόν  μνημόσυνον
είς τήν εράν  Μονήν  Παναγίας  Δαμάστας
είς  μνήμην  το  μακαριστο
 γέροντος  π. Φωτίου  Κερασιώτη
πνευματικο  τς  Μονς.


Κυριακή 12 Απριλίου 2015

Η Ανάσταση το βράδυ του Μεγάλου Σαββάτου

Πλήθος πιστών κάθε  ηλικίας  συνέρρευσαν  και  φέτος  στην Ιερά  Μονή  της  Παναγίας  Δαμάστας,  το  Μέγα  Σάββατο  τα  μεσάνυχτα,  και  παρακολούθησαν  με  κατάνυξη  την  ακολουθία  της  Αναστάσεως  και  έψαλλαν  το   " Χριστός  Ανέστη".

Με  το  "Δεύτε  λάβετε  φως "  ο  Ιερέας  μετέδωσε  στους παρευρισκομένους  το  Άγιον  Φως,  που  πήγασε  μέσα στον Πανάγιο  Τάφο  και  μεταφέρθηκε  μέχρι  το  μοναστήρι.

Στη  συνέχεια  κρατώντας αναμμένες λαμπάδες  όλοι  μαζί  μετέβησαν  στο  προαύλιο  όπου  έγινε  η  τελετή της Αναστάσεως.


Ο  Ιερέας ανέγνωσε το Ιερό Ευαγγέλιο και κάτω από τους ήχους των χαρμόσυνων κωδωνοκρουσιών ανήγγειλε σε όλους το «Χριστός Ανέστη».
Στη συνέχεια τέλεσε την πανηγυρική Θεία Λειτουργία της Αναστάσεως στο καθολικό της Ι. Μονής.

Σάββατο 11 Απριλίου 2015

Μέγα Σάββατο


διαγενομένου τοῦ σαββάτου Μαρία ἡ Μαγδαληνὴ καὶ Μαρία ἡ τοῦ ᾿Ιακώβου καὶ Σαλώμη ἠγόρασαν ἀρώματα ἵνα ἐλθοῦσαι ἀλείψωσιν αὐτόν. 2 καὶ λίαν πρωῒ τῆς μιᾶς σαββάτων ἔρχονται ἐπὶ τὸ μνημεῖον, ἀνατείλαντος τοῦ ἡλίου. 3 καὶ ἔλεγον πρὸς ἑαυτάς· τίς ἀποκυλίσει ἡμῖν τὸν λίθον ἐκ τῆς θύρας τοῦ μνημείου; 4 καὶ ἀναβλέψασαι θεωροῦσιν ὅτι ἀποκεκύλισται ὁ λίθος· ἦν γὰρ μέγας σφόδρα. 5 καὶ εἰσελθοῦσαι εἰς τὸ μνημεῖον εἶδον νεανίσκον καθήμενον ἐν τοῖς δεξιοῖς, περιβεβλημένον στολὴν λευκήν, καὶ ἐξεθαμβήθησαν. 6 ὁ δὲ λέγει αὐταῖς· μὴ ἐκθαμβεῖσθε· ᾿Ιησοῦν ζητεῖτε τὸν Ναζαρηνὸν τὸν ἐσταυρωμένον· ἠγέρθη, οὐκ ἔστιν ὧδε· ἴδε ὁ τόπος ὅπου ἔθηκαν αὐτόν. 7 ἀλλ᾿ ὑπάγετε εἴπατε τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ καὶ τῷ Πέτρῳ ὅτι προάγει ὑμᾶς εἰς τὴν Γαλιλαίαν· ἐκεῖ αὐτὸν ὄψεσθε, καθὼς εἶπεν ὑμῖν. 8 καὶ ἐξελθοῦσαι ἔφυγον ἀπὸ τοῦ μνημείου· εἶχε δὲ αὐτὰς τρόμος καὶ ἔκστασις, καὶ οὐδενὶ οὐδὲν εἶπον· ἐφοβοῦντο γάρ.
                        Χριστὸς Ἀνέστη ἐκ νεκρῶν

                     θανάτῳ θάνατον πατήσας

                     καὶ τοῖς ἐν τοῖς μνήμασι

                     ζωὴν χαρισάμενος.


Παρασκευή 10 Απριλίου 2015

Μεγάλη Παρασκευή

Αι γενεαί πάσαι ...      Ω γλυκύ μου έαρ ...


Αι γενεαί πάσαι, ύμνον τη ταφή σου  προσφέρουσι, Χριστέ μου.
Καθελών του ξύλου ο Αριμαθαίας εν τάφω σε κηδεύει.
Μυροφόροι ήλθον μύρα σοι, Χριστέ μου, κομίζουσαι προφρόνως.
Ους έθρεψε το μάννα, εκίνησαν την πτέρναν κατά του ευεργέτου.
Ω της παραφροσύνης και της χριστοκτονίας της των προφητοκτόνων!
Ως άφρων υπηρέτης προδέδωκεν ο μύστης την άβυσσον σοφίας.

Ω γλυκύ μου έαρ, γλυκύτατόν μου τέκνον, που έδυ σου το κάλλος;
Πεπλάνηται ο πλάνος, ο πλανηθείς λυτρούται σοφία ση, Θεέ μου.
Φρίττουσιν οι νόες την ξένην και φρικτήν σου ταφήν του πάντων κτίστου.
Έρραναν τον τάφον οι μυροφόροι μύρα λίαν πρωί ελθούσαι.
Ειρήνην Εκκλησία, λαώ σου σωτηρίαν δώρησαι ση εγέρσει.
                  Αι γενεαί πάσαι, ύμνον τη ταφή σου  προσφέρουσι, Χριστέ μου.


                        για ήχο και εικόνα πιέστε εδώ

Πέμπτη 9 Απριλίου 2015

Mεγάλη Πέμπτη  

Σήμερον κρεμάται επί ξύλου

                                                      Ἀπὸ τὴν Ὑμνολογία τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδος«Σήμερον κρεμᾶται ἐπὶ ξύλου
ὁ ἐν ὕδασι τὴν γῆν κρεμάσας.
Στέφανον ἐξ ἀκανθῶν περιτίθεται
ὁ τῶν ἀγγέλων βασιλεύς.
Ψευδῆ πορφύραν περιβάλλεται
ὁ περιβάλλων τὸν οὐρανον ἐν νεφέλαις.
 'Ράπισμα κατεδέξατο
ὁ ἐν Ἰορδάνῃ ἐλευθερώσας τὸν Ἀδάμ.
 Ἥλοις προσηλώθη ὁ Νυμφίος τῆς Ἐκκλησίας.
Λόγχη ἐκεντήθη ὁ Υἱὸς τῆς Παρθένου.
Προσκυνοῦμέν σου τὰ πάθη, Χριστέ.
Δεῖξον ἡμῖν καὶ τὴν ἒνδοξόν σου ἀνάστασιν».
Πολυτονική γραφή με γραμματοσειρα  Palatino Linotype

    
Σήμερον κρεμάται επί ξύλου
ο εν ύδασι την γην κρεμάσας.
Στέφανον εξ ακανθών περιτίθεται
ο των Aγγέλων Bασιλεύς.
Ψευδή πορφύραν περιβάλλεται
ο περιβάλλων τον ουρανόν εν νεφέλαις.
Ράπισμα κατεδέξατο
ο εν Ιορδάνη ελευθερώσας τον Αδάμ.
Ήλοις προσηλώθη ο Nυμφίος της Εκκλησίας.
Λόγχη εκεντήθη ο Yιός της Παρθένου.
Προσκυνούμεν σου τα Πάθη, Χριστέ.
Δείξον ημίν και την ένδοξόν σου Ανάστασιν.


Σήμερα κρεμάται πάνω στο ξύλο (του Σταυρού)

εκείνος που κρέμασε (κατά τη δημιουργία) τη γη επάνω στα νερά (την περιέβαλε δηλαδή από παντού με τα νερά των θαλασσών).

Στεφάνι κατασκευασμένο από αγκάθια φοράει στο κεφάλι

ο Βασιλιάς των Αγγέλων.

Ψεύτικο βασιλικό ένδυμα ντύνεται

αυτός που ντύνει τον ουρανό με τα σύννεφα.

Χαστούκι δέχτηκε

εκείνος που στον Ιορδάνη ποταμό (αφού βαφτίστηκε από τον Ιωάννη τον Πρόδρομο) ελευθέρωσε τον Αδάμ.

 Με καρφιά καρφώθηκε (στο Σταυρό)

ο Νυμφίος της Εκκλησίας.

Με λόγχη τρυπήθηκε (στο πλευρό) ο Υιός της Παρθένου.

 Προσκυνούμε τα Πάθη σου, Χριστέ.

Αξίωσέ μας να δούμε και την ένδοξη Ανάστασή σου.


                             Από  σχολικό βιβλίο

Δευτέρα 6 Απριλίου 2015

Σάββατο 4 Απριλίου 2015

Κυρά Δαμάστα

Παραθέτουμε  το  παρακάτω  λαϊκής  έμπνευση  δημιούργημα
το  οποίο  είναι  διαδεδομένο στους  κατοίκους  της  περιοχής  
της  Ιεράς  Μονής  Δαμάστας.


Κυρά  εσύ  Δαμάστα  μου  των  Φθιωτών  η  σκέπη 
χαράς τον που Σε προσκυνά, χαράς τον που Σε βλέπει.
Σεμνή  Παρθένος  να  κρατάς  στ' απέριττο  θρονί  Σου
τον  Γιόκα  Σου  τον  ακριβό  και  τον  Μονογενή  Σου.
Κάμε  Κυρά  μου  του  φτωχού, τον  μόχθο  ευλογία
τ'ανήμπορου  τον  πυρετό,  κάντου  δροσιά  αγία.
Της  μάνας  τον  παραδαρμό  που 'χει  παιδιά  στα  ξένα
καν' τον  τραγούδι και  χορό  με  κορυφαία  Εσένα.
Βλόγα  Κυρά  μου  του  φτωχού  το  λάδι  και  τ' αμπέλι
ως  ευλογούν  ακοίμητοι  οι  δυό  Σου  αρχαγγέλοι.
Κι ως  στέκονται  ένας  ζερβά κι  άλλος  στα  δεξιά  Σου
στέλνε μας θεία μηνύματα και σώζε τα παιδιά Σου.
Κι αξίωσε μας αν ποτέ στα ξένα κοιμηθούμε 
στο χώμα της δικής Σου γης ανάπαψη  να βρούμε.
Κυρά Εσύ Δαμάστα μου, Κυρά μου Παναγία
Κυρά μου και βασίλισσα, βοήθα  την  Λαμία.

------~~~~~~------

Τετάρτη 1 Απριλίου 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΛΕΣΕΩΣ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ

Κυριακή  των  Βαΐων          5  Απριλίου  2015
 • Θεία  Λειτουργία                 ώρα  6:00 π.μ.
 • Εσπερινός                           ώρα  5:00 μ.μ.
 • Απόδειπνο                           ώρα  5:30 μ.μ.       
 • Ακολουθία του Νυμφίου      ώρα  7:00 μ.μ.
---------------------------------------------------------
Μεγάλη  Δευτέρα           6  Απριλίου  2015 
 • Λιτές ώρες και Εσπερινός άνευ Προηγιασμένης  ώρα  5:30 π.μ.
 • Μέγα Απόδειπνο                  ώρα  5:00 μ.μ.
 • Ακολουθία του Νυμφίου      ώρα  7:00 μ.μ.
---------------------------------------------------------
Μεγάλη  Τρίτη                 7  Απριλίου  2015 
 • Λιτές ώρες και Εσπερινός άνευ Προηγιασμένης  ώρα  5:30 π.μ.
 • Ακολουθία του Νυμφίου      ώρα  7:00 μ.μ.
---------------------------------------------------------
Μεγάλη  Τετάρτη            8  Απριλίου  2015 
 • Λιτές ώρες και Εσπερινός άνευ Προηγιασμένης  ώρα  5:30 π.μ.
 • Μυστήριο Αγίου  Ευχελαίου     ώρα  3:30 μ.μ.
 • Ακολουθία Νιπτήρος                ώρα  7:00 μ.μ.
---------------------------------------------------------
Μεγάλη  Πέμπτη             9  Απριλίου  2015 
 • Εσπερινός μετά της Θ.  Λειτουργίας του Μ. Βασιλείου  ώρα   6:30 π.μ.
 • Ακολουθία  Αγίων  Παθών         ώρα  7:00 μ.μ.
---------------------------------------------------------
Μεγάλη  Παρασκευή     10  Απριλίου  2015 
 • Μεγάλες Ωρες - Αποκαθήλωσις        ώρα  10:00 π.μ.
 • Ακολουθία του Επιτάφιου θρήνου    ώρα   7:00 μ.μ.
---------------------------------------------------------
Μεγάλο  Σάββατο         11  Απριλίου  2015 
 • Θεία  Λειτουργία                         ώρα    6:30 π.μ.
 • Ακολουθία της  Αναστάσεως      ώρα  11:30 μ.μ.
---------------------------------------------------------
Κυριακή του Πάσχα      12  Απριλίου  2015
 • Εσπερινός  της  Αγάπης     ώρα  6:00 μ.μ.
---------------------------------------------------------
Δευτέρα της Διακαινησίμου        13  Απριλίου  2015
 • Θεία  Λειτουργία          ώρα    7:30 π.μ.
---------------------------------------------------------