ΥΠΟΤΙΤΛΟΣ

Εις κάθε προσκυνητήν ας είναι

υψίστη η ευλογία και πλουσία η χάρις

της Υπεραγίας Θεοτόκου.

Τετάρτη 23 Δεκεμβρίου 2020

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2020

   

 « Τό ἔλεός σου Κύριε, καταδιώξει με πάσας τάς ἡμέρας τῆς ζωῆς μου»                                      

«Εἶναι γνωστό πώς ὁ Θεός δέν εἶναι μόνον ἀγαθός ἀλλά καί δίκαιος καί ἀκόμη
εἶναι γνωστό πώς ὁ Θεός θέλει πάντας σωθῆναι καί εἰς ἐπίγνωσιν ἀληθείας ἐλθεῖν. Ὅταν
ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ δέν φέρει ἀποτελέσματα, τότε ἐνεργεῖ ἡ δικαιοσύνη Του, ἡ ὁποία
ὅμως δέν παρουσιάζεται μ’ ὅλη τήν ἄπειρον δύναμίν της, διότι κανείς δέ θά μποροῦσε νά
ἀντέξει τήν ἐπίδρασή της ἐπάνω του. Γι’ αὐτό καί ὁ Πανάγαθος Θεός παρουσιάζεται
μέσα ἀπό τήν παιδευτική Του ἐνέργεια μέ ἁπαλό τρόπο.


Πάντοτε ἐλεεῖ ὁ Θεός τόν ἄνθρωπο. Ὄχι μόνο ὅταν τοῦ χορηγεῖ τήν ζωή, τοῦ
δίδει τήν ὑγεία, τόν φυλάττει ἀπό τίς θλίψεις καί τίς ἀσθένειες, ἀλλά καί ὅταν τοῦ
ἀφαιρεῖ αὐτά τά ἀγαθά δοκιμάζοντας τήν ὑπομονή του καί τήν πρός Αὐτόν ἀγάπην του.
Ἔλεος εἶναι ἡ ὑγεία, ἀλλά ἔλεος εἶναι καί ἡ ἀσθένεια. Καί τοῦτο διότι διαφορετικά ὁ
ἄνθρωπος μήν κάνοντας καλή χρήση τοῦ δώρου τῆς ἐλευθερίας του ὅταν ἔχει τά ἀγαθά,
θά ἔχανε τήν ψυχή του, γι’ αὐτό παραχωρεῖ ὁ Θεός τήν στέρηση τῶν ἀγαθῶν γιά νά
ἐπανέλθει στό θέλημα τοῦ Θεοῦ.


Ἔλεος εἶναι ἡ καλοκαιρία, ἀλλά ἔλεος εἶναι καί ἡ κακοκαιρία. Ἔλεος ὅταν δέν
ἔχομε πειρασμούς, ἀλλά καί ἔλεος ὅταν ἔχωμε, ἵνα φανεροί γινώμεθα. Ὡστόσο ἐπειδή
εἶναι ἀνεξερεύνηται αἱ βουλαί τοῦ Θεοῦ, θά πρέπει τό κάθε τί πού συμβαίνει γύρω μας
νά τό δεχώμεθα ὅτι προέρχεται ἀπό τό ἔλεος τοῦ Θεοῦ, εἴτε καλό εἴτε κακό. Οἱ ἐνέργειες
τοῦ Θεοῦ πρός ἡμᾶς κατεβαίνουν ὡς ἔλεος. Ἔλεος εἶναι ἡ αὔρα τοῦ Θεοῦ, ἀλλά ἔλεος
καί ὁ κεραυνός καί ἡ θύελλα. Τό μυστικό εἶναι νά καταλάβει ὁ ἄνθρωπος πώς σ’ ὅλα καί
δι’ ὅλα ἐνεργεῖ ὁ Θεός πρός τό συμφέρον τοῦ ἀνθρώπου.


Μᾶς ἐλεεῖ μέ τήν καλή ὑγεία, ἀλλά μᾶς ἐλεεῖ καί μέ τήν ἀσθένεια. Γνωρίζει Ἐκεῖνος
ποῖο εἶναι τό συμφέρον δι' ἡμᾶς «οἶδε ὁ Πατήρ...». Ὡς τόσο ἐπειδή ἐμεῖς δέν γνωρίζουμε
μέ ποῖον τρόπο καλύτερον σωζόμεθα, θά πρέπει τά πάντα νά τά δεχώμεθα ὡς
προερχόμενα ἀπό τήν ἀγάπη καί τό ἔλεος τοῦ Θεοῦ καί γιά τά πάντα νά δοξάζουμε τό
Πανάγιόν Tου ὄνομα.»   π. Φώτιος Κερασιώτης